Norma EN20344Norma ta może być stosowana tylko w ścisłym powiązaniu z normami EN20345, EN20346 i EN20347, które precyzują wymagania w stosunku do obuwia w zależności od poziomów występujących specyficznych zagrożeń. Każdy typ obuwia bezpiecznego musi być oznakowany w sposób nieścieralny i czytelny - poprzez stemplowanie lub znakowanie na gorąco, zawierające następujące informacje : rozmiar, numer obuwia, oznaczenie typu według producenta, znak firmowy producenta, data produkcji (miesiąc i rok), odniesienie do numerów normy europejskiej, odpowiedni symbol/symbole oznaczające właściwości ochronne lub (jeśli ma to zastosowanie) odpowiednią kategorię.