NormyNorma zawiera podstawowe wymagania dla odzieży ochronnej, określonej jako odzież okrywającą lub zastępującą odzież osobistą, zaprojektowaną dla ochrony przed jednym lub kilkoma zagrożeniami.

Znakowanie odzieży określone w normie musi spełniać następujące warunki:
• wykonane bezpośrednio na wyrobie lub wydrukowane na etykietce przymocowanej do wyrobu, umieszczone w sposób widoczny i czytelny
• określa nazwę, markę handlową, typ wyrobu
• określa w sposób czytelny rozmiar
• zawiera numery odnoszących się do produktu norm oraz piktogramy, a w razie potrzeby poziomy parametrów technicznych
• litera „i” umieszczona na piktogramie wskazuje na konieczność zapoznania się użytkownika z instrukcjami producenta
• zawiera oznakowanie konserwacji
• zawiera instrukcję obsługi

Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego.

Norma określa właściwości, które musi posiadać odzież przeznaczona do wzrokowego sygnalizowania obecności użytkownika, aby go wykryć i zobaczyć w warunkach niebezpiecznych, w każdych warunkach oświetleniowych w ciągu dnia i w nocy oraz w świetle reflektorów samochodowych. Definiuje się trzy klasy odzieży sygnalizacyjnej. Odzież musi się składać z powierzchni materiału fluorescencyjnego i materiału odblaskowego ewentualnie może składać się z materiału o własnościach połączonych.

Każda z trzech klas musi posiadać powierzchnie minimalne (określane procentowo) wchodzące w skład odzieży:
Podstawowy materiał fluorescencyjny :
• Odzież klasy 3 : 80%
• Odzież klasy 2 : 50%
• Odzież klasy 1 : 14%
Materiał odblaskowy:
• Odzież klasy 3 : 20%
• Odzież klasy 2 : 13%
• Odzież klasy 1 : 10%
Materiał o własnościach połączonych:
• Odzież klasy 1 : 20%...

Odzież ochronna chroniąca przed złymi warunkami pogodowymi.

Norma określa właściwości odzieży ochronnej, chroniącej przed wpływem złych warunków pogodowych, przed wiatrem i przed zimnem powyżej -5°C.
A ......... Odporność na przenikanie wody (1 do 3). Jest
to poziom nieprzemakalności odzieży,
B .......... Przepuszczalność pary wodnej (1 do 3). Jest to
poziom oddychalności odzieży.

Norma EN420 jest podstawową normą dla rękawic należących do wszystkich kategorii odporności.
Określa podstawowe wymagania w stosunku do rękawic ochronnych w zakresie :
• Identyfi kacji producenta i znakowanie wyrobu,
• Wpływu na użytkownika,
• Przestrzegania uzgodnionych rozmiarów,
• Wygody użytkowania,
• Budowy rękawicy,
• Opakowania, składowania, konserwacji i czyszczenia,
• Informacji dla użytkownika w instrukcji obsługi, jakakolwiek by była kategoria: parametry techniczne, piktogramy, zastosowanie, środki ostrożności w trakcie użytkowania, zakres dostępnych rozmiarów.

Norma EN388 ma zastosowanie do wszystkich typów rękawic w zakresie zagrożeń fizycznych i mechanicznych przez ścieranie, przecięcie ostrym przedmiotem, przekłucie i rozdzieranie. Norma ta nie ma zastosowania do rękawic odpornych na wibracje.

A ......... Odporność na ścieranie ( od 0 do 4 ) Określona przez ilość cykli niezbędnych do wykonania aż do przekłucia próbki produktu,
B .......... Odporność na przecięcie ostrym narzędziem ( od 0 do 5 ). Określona przez ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej prędkości,
C .......... Odporność na rozdzieranie ( od 0 do 4 ). Jest to siła minimalna niezbędna do rozdarcia próbki,
D ......... Odporność na przekłucie ( od 0 do 4 ). Jest to siła niezbędna do przekłucia próbki za pomocą znormalizowanego stalowego trzpienia


...

Norma określa metody badań, wymagania ogólne, poziomy parametrów termicznych i sposoby oznakowania rękawic ochronnych, chroniących przed gorącem i/lub ogniem. Ma ona zastosowanie do wszystkich rękawic, które powinny
chronić ręce przed gorącem i/lub płomieniem pod jedną lub kilkoma następującymi postaciami: ogień, ciepło kontaktowe, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, drobne rozpryski roztopionego metalu lub duże rozpryski ciekłego metalu.

A ......... Odporność na palność (od 1 do 4) Oparta na czasie, w którym materiał pozostaje zapalony i topi się nadal po usunięciu źródła ognia,
B .......... Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem (od 1 do 4) Oparta na temperaturze w zakresie od 100oC do 500oC, przy której osoba nosząca rękawice nie odczuje żadnego bólu w okresie co najmniej 15 sekund,
C .......... Odporność na ciepło konwekcyjne (od 1 do 4). Oparty na czasie, podczas którego próbka jest zdolna opóźnić przenoszenie ciepła płomienia,
D...

EN455-1
Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -
Część 1: Wymagania i badanie na nieobecność dziur
Określono wymagania i podano metodę badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na
nieobecność dziur. Norma posługuje się pojęciem AQL (Acceptable Quality Level - Akceptowalny Poziom Jakości). Pojęcie odnosi się do szczelności produktu (choć może odnosić się do innych cech - wytrzymałości, limitu średnich dopuszczalnych uchybień w procesie produkcyjnym). Znalezione defekty klasyfikowane są według 3 poziomów: nieistotny, średnio istotny, krytyczny. Wartość AQL definiowana jest jako procent produktów wadliwych na 100 produktów. Ze względu na brak możliwości przetestowania w procesie produkcyjnym każdej pary rękawic, test
przeprowadzany jest na określonej próbce, wybranej losowo z partii towaru. Próbki powinny być dobierane zgodnie z wytycznymi normy ISO 2859-1.


EN455-2
Rękawice medyczne jednorazowego...

Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami.

Norma wyszczególnia metodę badań celem określenia odporności na przesiąkanie dla rękawic chroniących przed produktami chemicznymi i/lub przed mikroorganizmami. Kiedy rękawice są odporne na przesiąkanie po badaniach według tej części normy EN374, oznacza to, że stanowią one skuteczną barierę przed zagrożeniami mikrobiologicznymi.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi

Norma EN374-3 dotyczy określenia odporności materiałów wchodzących w skład rękawic na przenikanie produktów chemicznych potencjalnie niebezpiecznych, nie w postaci gazowej, w przypadku ciągłego kontaktu z nimi. Należy podkreślić, że badanie nie odzwierciedla warunków w jakich rękawica jest używana, i że wyniki badań, które mają względną wartość, mogą być użyte tylko do porównywania materiałów na podstawie zakresu ich czasów przebicia.

W nowszej wersji normy rękawica uważana jest za odporną na działanie środków chemicznych jeśli uzyska wskaźnik 2 lub większy dla trzech przetestowanych środków z poniższej listy:

Własności elektrostatyczne. Rezystywność powierzchniowa.

Norma ta ustala minimalne wymagania elektrostatyczne i metody prób dla rękawic ochronnych i odzieży rozpraszającej elektryczność statyczną celem uniknięcia powstawania iskier mogących wywoływać pożary. Wymagania te nie są wystarczające w otoczeniu łatwopalnym, wzbogaconym w tlen, a metoda badań nie daje się zastosować dla tkanin
zawierających włókna z przewodzącym rdzeniem. Niniejsza norma nie znajduje zastosowania przy napięciach
występujących w sieci.