Norma EN397Przemysłowe hełmy ochronne.

Norma przedstawia wymagania dotyczące właściwości oraz znakowania przemysłowych hełmów ochronnych. Ustala wymagania konstrukcyjne, wymagania obowiązkowe oraz dodatkowe dotyczące parametrów ochronnych. Określone są metody badań obowiązkowych i dodatkowych dla przemysłowych hełmów ochronnych. Według wytycznych normy każdy hełm musi posiadać oznakowanie wytłoczone lub nadrukowane zawierające następujące informacje:
• Numer niniejszej normy europejskiej,
• Nazwę lub numer identyfi kacyjny producenta,
• Rok i kwartał produkcji,
• Typ hełmu,
• Rozmiar lub zakres rozmiaru.
Dodatkowe informacje takie jak instrukcje lub zalecenia regulacji, montażu, użytkowania, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, przeglądu i składowania, definuje instrukcja użytkowania.