Norma EN 420Norma EN420 jest podstawową normą dla rękawic należących do wszystkich kategorii odporności.
Określa podstawowe wymagania w stosunku do rękawic ochronnych w zakresie :
• Identyfi kacji producenta i znakowanie wyrobu,
• Wpływu na użytkownika,
• Przestrzegania uzgodnionych rozmiarów,
• Wygody użytkowania,
• Budowy rękawicy,
• Opakowania, składowania, konserwacji i czyszczenia,
• Informacji dla użytkownika w instrukcji obsługi, jakakolwiek by była kategoria: parametry techniczne, piktogramy, zastosowanie, środki ostrożności w trakcie użytkowania, zakres dostępnych rozmiarów.